Explorer

ทุน UBC International Scholar เรียนต่อป.ตรีที่ UBC

11 Sep 2017 | 190 View

ทุน UBC International Scholar เรียนต่อป.ตรีที่ UBC

ทุนปริญญาตรีหลายสาขาที่ University of British Columbia

University of British Columbia ณ ประเทศแคนาดา มอบทุน UBC International Scholar แก่ชาวต่างชาติ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อเข้าเรียนผีการศึกษาที่ 1 หรือเป็นการโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่

คุณสมบัติ
- สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
- จบการศึกษาตามสาขาที่สมัคร ตรวจสอบสาขา และผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบเกณฑ์คะแนน
- มีผลการศึกษาในระดับดีเยี่ยม
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ (จะต้องไม่ถือสัญชาติแคนาดา และกำลังศึกษาอยู่ที่แคนาดาโดยวีซ่านักเรียน)
- ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2017
จะต้องกรอบใบสมัครให้เสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2017
และจะต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษภายในวันที่ 31 มกราคม 2018
กรอกใบสมัครที่ 2018 Admissions Application Completion Form for UBC Awards

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INTERNATIONAL SCHOLARS